فرکانس شبکه نسیم

فرکانس شبکه نسیم

فرکانس ماهواره شبکه نسیم در هاتبرد و یاه ست و بدر و گیرنده های دیجیتال
فرکانس ها در سال 1401 بروز رسانی شد

فرکانس شبکه نسیم

ادامه خواندن فرکانس شبکه نسیم


فرکانس شبکه ورزش

فرکانس های ماهواره ای و شبکه دیجیتال برای سال 1401 بروز شد
فرکانس شبکه ورزش

فرکانس شبکه ورزش

فرکانس ماهواره شبکه ورزش در عربست ، ایرانست (بدر) ، اینتل ست، آسیا ست ، هاتبرد و یاه ست و گیرنده های دیجیتال HD 

ادامه خواندن فرکانس شبکه ورزش


فرکانس شبکه های جام جهانی 2022 قطر

فرکانس ماهواره

فرکانس شبکه های جام جهانی

فرکانس شبکه های جام جهانی

فرکانس شبکه های جام جهانی در هاتبرد ، یاه ست (اکسپرس) ، نایلست ، یوتلست ، بدر ، موناکوست ، ترکمنعالم

ادامه خواندن فرکانس شبکه های جام جهانی 2022 قطر


فرکانس شبکه 3

فرکانس شبکه 3

فرکانس ماهواره شبکه 3 HD در گیرنده دیجیتال و ماهواره بدر هاتبرد یاهست اینتلست بدر
فرکانس برای سال 1401 بروز شد
فرکانس شبکه 3
ادامه خواندن فرکانس شبکه 3


فرکانس شبکه تماشا HD در گیرنده دیجیتال و ماهواره

فرکانس شبکه تماشا

فرکانس ماهواره تماشا HD در گیرنده دیجیتال و ماهواره بدر هاتبرد یاهست اینتلست
فرکانس برای سال 97 بروز شد

فرکانس شبکه تماشا
ادامه خواندن فرکانس شبکه تماشا HD در گیرنده دیجیتال و ماهواره


فرکانس شبکه نشنال جئوگرافیک فارسی 2018

فرکانس شبکه نشنال جئوگرافیک

فرکانس ماهواره شبکه نشنال  جئوگرافیک فارسی در یاه ست بدر و هاتبرد
این خبر از آخرین بروزرسانی فرکانس های ماهواره این شبکه در سال 2018 می باشد
فرکانس شبکه نشنال جئوگرافیک

ادامه خواندن فرکانس شبکه نشنال جئوگرافیک فارسی 2018