صیغه

صیغه

ازدواج موقت (صیغـه) به همراه احکام و شرایط
خبر 
صیغه

ادامه خواندن صیغه