خبر, رسانه

فرکانس شبکه نشنال جئوگرافیک فارسی 2018

فرکانس شبکه نشنال جئوگرافیک فرکانس ماهواره شبکه نشنال  جئوگرافیک فارسی در یاه ست بدر و هاتبرد این خبر از آخرین بروزرسانی فرکانس های ماهواره این شبکه در سال 2018 می باشد