خبر

صیغه

صیغه ازدواج موقت (صیغـه) به همراه احکام و شرایط خبر