فرکانس شبکه های استانی و سراسری

فرکانس شبکه های استانی

فرکانس شبکه های استانی

ایران از ۳۳ استان تشکیل شده که هر استان دارای یک شبکه تلویزیونی است.

لیست شبکه های استانی:

شبکه آفتاب (مرکزی) ، شبکه آذربایجان غربی (آذربایجان غربی) ، شبکه اشراق (زنجان) ، شبکه اترک (خراسان شمالی) ، شبکه افلاک (لرستان) ، شبکه اصفهان (اصفهان) ، شبکه ایلام (ایلام) ، شبکه البرز (البرز) ، شبکه بوشهر (بوشهر) ، شبکه باران (گیلان) ، شبکه تبرستان (مازندران) ، شبکه تابان (یزد) ، شبکه خاوران (خراسان جنوبی) ، شبکه جهان‌بین (چهارمحال و بختیاری) ، شبکه خلیج فارس (هرمزگان) ، شبکه خراسان رضوی (خراسان رضوی) ، شبکه دنا (کهگیلویه و بویراحمد) ، شبکه خوزستان (خوزستان) ، شبکه سبز (گلستان) ، شبکه زاگرس (کرمانشاه) ، شبکه سمنان (سمنان) ، شبکه سبلان (اردبیل) ، شبکه همدان (همدان) ، شبکه سهند (آذربایجان شرقی) ، شبکه قزوین (قزوین) ، شبکه فارس (فارس) ، شبکه کرمان (کرمان) ، شبکه کردستان (کردستان) ، شبکه مهاباد (مهاباد) ، شبکه کیش (کیش) پخش فقط در جزیره کیش ، شبکه هامون (سیستان و بلوچستان) ، شبکه نور (قم) ، شبکه آبادان (آبادان)

  برای مشاهده فرکانس شبکه های تلویزیونی به لینک های زیر بروید:

فرکانس شبکه ۳
فرکانس شبکه ورزش
فرکانس شبکه نسیم
فرکانس شبکه تماشا


آخرین بروز رسانی فرکانس ماهواره شبکه های استانی در سال ۹۹

فرکانس در ماهواره

شبکه هاماهوارهفرکانسپولاریزیشنسیمبل ریت
آبادانعرب ست12283 عمودی 30000
آذربایجان غربی
عرب ست12302افقی32000
آفتاب (مرکزی)
عرب ست12265عمودی27500
آفتاب (مرکزی)
اینتل ست 90211016عمودی3500
اترک (خراسان شمالی)
عرب ست12303افقی 32000
اترک (خراسان شمالی)
اینتل ست 90211030عمودی3500
اشراق (زنجان)
عربست 12265افقی27500
اصفهان
عرب ست12302افقی32000
اصفهان
اینتل ست 90210992عمودی1600
افلاک (لرستان)
عرب ست12303افقی32000
افلاک (لرستان)
اینتل ست 90211019عمودی23000
البرز
عرب ست12262افقی27500
ایلام عرب ست12322عمودی27500
باران (گیلان)
اینتل ست 90211021عمودی4500
باران (گیلان)
عرب ست12265افقی27500
بوشهر
عرب ست12302افقی32000
تابان (یزد)
عرب ست12283عمودی30000
تبرستان (مازندران)
عرب ست12303افقی32000
تبرستان (مازندران)
اینتل ست 90211087عمودی32000
جهان‌بین (چهارمحال و بختیاری)
عرب ست12302افقی32000
خاوران (خراسان جنوبی)
عرب ست12322عمودی27500
خراسان رضوی
اینتل ست 90211030عمودی3500
خراسان رضوی
اینتل ست 90211555عمودی30000
خراسان رضوی
عرب ست12303افقی32000
خلیج فارس (هرمزگان)
اینتل ست 90211008عمودی3500
خلیج فارس (هرمزگان)
عرب ست12303افقی32000
خوزستان
اینتل ست 90211019عمودی2300
خوزستان
عرب ست12303افقی32000
دنا (کهگیلویه و بویراحمد)
عرب ست12284افقی27500
دنا (کهگیلویه و بویراحمد)
اینتل ست 90210997عمودی4800
زاگرس (کرمانشاه)
عرب ست12322افقی27500
سبز (گلستان)
اینتل ست 90210980عمودی5300
سبز (گلستان)
عرب ست12322عمودی27500
سبلان (اردبیل)
عرب ست12303افقی32000
سبلان (اردبیل)
اینتل ست 90210987عمودی5300
سمنان
عرب ست12265افقی27500
سهند (آذربایجان شرقی)
عرب ست12302افقی32000
سهند (آذربایجان شرقی)
اینتل ست 90211026عمودی2300
همدان
عرب ست12302افقی32000
همداناینتل ست 90211016عمودی3500
فارس
عرب ست12302افقی32000
قزوین
عرب ست12265افقی27500
قزوین
اینتل ست 90210022عمودی3200
کردستان
عرب ست12303افقی32000
کردستان
اینتل ست 90211002عمودی3500
کرمان
اینتل ست 90211008عمودی3500
کرمان
عرب ست12303افقی32000
مهاباد
عرب ست12284عمودی30000
نور (قم)
عرب ست12265افقی37500
هامون (سیستان و بلوچستان)
عرب ست12303افقی32000
هامون (سیستان و بلوچستان)
اینتل ست 90211008عمودی3500

فرکانس در گیرنده دیجیتال

استانفرکانس
آذربایجان شرقی

482

626

650

674

610

آذربایجان غربی586

506

634

602
اردبیل 610

506

اصفهان618

650

666

698

634

746

البرز602

586
ایلام 594

674

بوشهر570
تهران602

650

578
چهارمحال و بختیاری

570

618

642

690

خراسان جنوبی

498

594

خراسان رضوی

482

530
خراسان شمالی

610

482
خوزستان

594

530

490

514
زنجان546

626
سمنان474

522
سیستان و بلوچستان

570

546
فارس474

666

522

746

714

قزوین506

554
قم594

826

506
کردستان498

690
کرمان570

666

490
کرمانشاه490

538
کهگیلویه و بویراحمد

482

530
گلستان538

490
گیلان626

674
لرستان498

546

474

570

514
مازندران642

698

674

626

690

706
مرکزی626

674

594

642
هرمزگان658

618

همدان618

666
یزد575